اصالت در روحیه پرسپولیسی ها/ شخصی محیط نشینان محیط ساز هستند
کارشناس فوتبال ایران اظهار داشت: پرسپولیس با بیرون جام هم اصیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانش بهترین سرمایه او هستند.