اشک دانش
خیابان ها و خیابان ها رنگ محرمی به خود می گیرند و شهر طبق سنت سالانه سیاه می پوشد. لباس مشکی برای آماده شدن برای محرم و شب های عزا از کمدها بیرون آورده اند. شب های عاشقی در راه است و اشک ها یادگار این شب هاست! اما ارزش همه اشک های محرم یکسان نیست و اشک باید معرفت هر عزاداری را بالا ببرد.