اسکوچیچ رکورد خودش را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی فرآیند را زد!


به آگاه فانئوس،

خدمه سراسری فوتبال ایران در هفته نهم مقدماتی جام جهانی سئول مقابل کره جنوبی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین شکست شخصی را {در این} رقبا ها رقم زد.

این شکست رکوردهای متنوع را جابجا کرد کدام ممکن است آنها اجتناب کرده اند کف دست دادن خوب رکورد شکست ناپذیر برای خدمه سراسری در برابر این توجه بادامی ها بود.

ایران در ۱۱ سال قبلی هیچ شکستی مقابل کره جنوبی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ بار حریف شخصی را شکست داده است.

رکورد تولید دیگری باخت با بیرون شکست ایران به اسکوچیچ است کدام ممکن است اولین شکست شخصی را مقابل خدمه سراسری متحمل شد.