اسکان ۱۰ هزار مسافر نوروزی در پناهگاه های کردستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمد رشید الغربانی در مصاحبه ای ادعا کردن وی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش امکانات پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان میهمانان نوروزی در امکانات اسکان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کردستان اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند ۹۵ تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا بالا فروردین ۱۴۰۱ یکپارچه دارد.

وی افزود: به رویداد عید نوروز ۱۴۰۱، ۱۱ وسط پذیرایی در ۱۶ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو غنا آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان با هدف حاضر ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات بازدید برای مهمانان زیبایی شناختی اندیشه در مورد شده است.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کردستان تصریح کرد: امسال ۸۸ دانشگاه با ۶۴۴ گروه درس برای اسکان میهمانان زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۸۰ نفر شناخته شده به عنوان اجزا اجرایی در امکانات پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان به میهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی ارائه دهندگان حاضر می کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا ادعا کرد: اجتناب کرده اند روز اول پذیرایی اجتناب کرده اند میهمانان تاکنون ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ نفر {در این} امکانات اسکان داده شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

وی افزود: این انواع میهمان در قالب ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۱ خانواده پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پناهگاه های کردستان اسکان داده شدند.