استاد بازی اعداد دولت
وقتی متولیان از بهبود صحبت می کنند باید طوری صحبت کنند که با واقعیت جامعه مغایرت نداشته باشد. نرخ تورم در این دولت که در خرداد و تیرماه همه رکوردهای قبلی را شکست، ممکن است در مرداد ۱ تا ۲ درصد کاهش داشته باشد، اما این به معنای بهبود نیست.