از کی «سازمان سینمایی» جای «قوه قضاییه» را می گیرد؟!وقتی سازمان سینمایی می گوید ما می خواهیم هنرمندان خاصی را از فعالیت در حرفه شان منع کنیم، یعنی این سازمان خودش را در جایگاه قوه قضاییه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (یا حتی متهم) و سلیقه اش قرار می دهد. به عنوان قانون در نظر گرفته شده است! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.