از نظر معنوی؛ یک سال سیاست فراتر از “کشیش”
روحانی با نگاهی خوشبینانه تصمیم نمی گیرد که در سیاست خارجی سرمایه بلااستفاده و در سیاست داخلی یک فعال منزوی باشد. سکوت او در این یک سال اکنون او را قادر می سازد تا روایت خود را از سال های سخت ۱۹۹۶ تا ۱۴۰۰ تکمیل کند. مثلاً از چند خطی که از سخنان ایشان در آن گردهمایی بیرون آمد، گزاره های مهمی برای افکار عمومی روشن می شود.