از دست دادن پروتئین "جوانان" می تواند باعث پیری چشم شود
بر اساس مطالعه جدیدی که در موسسه بینایی ملی (NEI) روی موش ها انجام شد، از دست دادن فاکتور پروتئین مشتق از اپیتلیوم رنگدانه یا PEDF، که از سلول های حمایت کننده از شبکیه محافظت می کند، می تواند باعث تغییرات مرتبط با افزایش سن در شبکیه شود.