ادعا سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین به رویداد روز قدس؛ خون مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مَرکَب مبایعه نامه همواره بیدار گر است
سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین به رویداد بزرگداشت روز جهانی قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت مردمان به مشارکت جهت حضور در راهپیمایی روز قدس، ادعا ای صادر کرد.