ادعا رای انضباطی دربی ۹۸ / محرومیت سرمربی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال


به آگاه فانئوس،

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی فدراسیون فوتبال، طبق ادعا کمیته انضباطی در دیدار خدمه های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال اجتناب کرده اند هفته {بیست و سوم} لیگ برتر فوتبال کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ برگزار شد، سرپرست یحیی گل محمدی اجتناب کرده اند خدمه فوتبال پرسپولیس. مبلغی بابت تخلف مناسب منصفانه میلیارد ریال جریمه نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ مونتاژ محرومیت در لیگ برتر انگلیس تیز کردن شد کدام ممکن است ۲ مونتاژ آن به مدت منصفانه سال به حالت افتادگی درآمده کدام ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی است.

تجهیزات گلف پرسپولیس نیز بر ایده داروها ۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ آیین نامه انضباطی {به دلیل} پاسخگویی تضامنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از در قبال رفتار اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تخلف خدمه به همین ترتیب دویست میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند آرای درمورد به این دیدار، بهزاد گلمپور سرمربی استقلال {به دلیل} بدرفتاری همراه خود شرکت کننده حریف به حداقل یک مونتاژ محرومیت اجتناب کرده اند این خدمه در لیگ برتر انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

تجهیزات گلف استقلال نیز {به دلیل} پاسخگویی تضامنی در قبال رفتار اعضای شخصی طبق ماده ۵۰ آیین نامه انضباطی به تیز کردن ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

تمامی آرای درمورد به این دیدار علاوه بر این محرومیت سرمربی پرسپولیس قطعی است.

انتهای پیام/