ادعای «دائمی سازی» نوعی بهانه سیاسی است
کسانی که امامت زدایی را توجیه می کنند، در واقع سعی می کنند نظر سیاسی خود را بر کرسی بنشانند و امام را ابزار کار سیاسی کرده اند! آنها برای راه اندازی کسب و کار خود به این حرفه های پوچ، بی اهمیت و بی اهمیت متوسل شدند. نظام اسلامی بدون امام معنا ندارد و ادعای پیروی از امام بدون توجه به دستورات خداوند و اطاعت از او غیرقابل قبول است. عملا هیچ کس این ادعاها را باور نخواهد کرد