اختصاص ۲۰ میلیارد تومان شهرت برای بازی استانداری اردبیل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، سیدحمید عاملی عصر در این زمان در دیدار با وزیر بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها در فرودگاه اردبیل گفت: در بازدید رئیس جمهور به استانداری اردبیل ۲۰ میلیارد تومان شهرت برای چالش های نیمه تمام در فرودگاه اردبیل اختصاص کشف شد. شهر اردبیل تحریم کردن.

وی با ردیابی به وضعیت چالش های ورزشی نیمه تمام در استانداری افزود: چالش های نیمه تمام بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها برای اجرا خواستن به شهرت کافی دارد.

استاندار اردبیل با دقیق اینکه ورزشگاه علی دایی برای استفاده مناسب به ۳۰ میلیارد شهرت خواستن دارد، تصریح کرد: استانداری اردبیل برای پیشرفت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود زیرساخت ها حمایت های شخصی را انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر بودجه ورزشی استانداری جزو استانداری ها است. انتخاب های.

العاملی ذکر شد: چالش هایی کدام ممکن است برای اجرا به بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت به سختی خواستن دارند در اصل کار استانداری قرار دارند کدام ممکن است امسال پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده می رسند.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید