اخبار وضعیت کنونی علیه کتمی، روحانی، ناطگنوری و حسن خمینی | داستان چیست؟
افرادی که از تصویب لوایح FATF حمایت کردند، مذاکرات برای احیای بریم را مختل کردند و در دوره آقای دکتر از احیای آن جلوگیری کردند. بنیانگذاران وضع موجود؟ عده ای فکر می کنند با این فرافکنی ها و عملیات روانی می توانند آدرس اشتباه بدهند و انگشت را جای دیگری نشان دهند. اما مردم آگاهند و جریان های سیاسی باهوش هستند.