احسان روزبهانی عالی میلیون دلار قبول نکرد! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


احسان روزبهانی یک میلیون دلار قبول نکرد!

احسان روزبانی قهرمان بوکس ایران ذکر شد: در سال ۲۰۱۶ آذربایجان شخص خاص را برای ورزشی با آنها به مبلغ عالی میلیون دلار فرستاد کدام ممکن است من می خواهم قبول نکردم.