احتکار عظیم روغن در شیراز
۳۹ هزار بطری روغن خوراکی اجتناب کرده اند منصفانه انبار عظیم احتکار روغن در شیرازکشف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.