اتفاقی غیرمعمول در عصر جدید / خوب تماشاگر به فینال عصر جدید {می رود} (فیلم)تماشاگر داوطلب یادآوری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمال ناباوری ۴ چراغ سفید اکتسابی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال نمایندگی می تدریجی.