ابزارهای هنری برای راه اندازی شد شهدا استفاده شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش اجتناب کرده اند ظهر دوشنبه در مونتاژ مشترک کارگروه فروش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد‌های حفاظت مقدس گیلان با ردیابی به روایات فراوان در زمینه موضوع جهاد، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده، اظهار کرد: صیانت اجتناب کرده اند اسناد هویتی در بخش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم آشنایی فناوری جوان با شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران شناخته شده به عنوان پایه‌های انقلاب اسلامی، ذکر شد: راه اندازی شد سیره اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن شهدا زمینه معرفت افزایی را فراهم می‌تنبل.

عباسی در یکپارچه با دقیق اینکه سردار سلیمانی شناخته شده به عنوان الگوی‌ای مناسب {برای بسیاری} اجتناب کرده اند ملت‌های آزادی خواه دنیا است، افزود: همین الان بردن سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت بیگانه حربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه جدید دشمنان نظام است.

وی با تأکید بر اینکه نباید سنگرهای زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تمیز شود، تصریح کرد: اجتناب کرده اند همه قابلیت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای به طور قابل توجهی ابزارهای هنری {برای تقویت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده باید استفاده شود.

استاندار گیلان بر نیاز ساخت محتوا فاخر به طور قابل توجهی در بخش هنرهای نمایشی تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کرد: شهدا باید به گروه به طور قابل توجهی فناوری جوان راه اندازی شد شوند.

وی علاوه بر این به شهید برونسی شناخته شده به عنوان تصویر بصیرت گروه کارگری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: گیلان در بخش شهدای کارگری فوق العاده غنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید نسبت به راه اندازی شد آنان تلاشی جهادی صورت گیرد.

عباسی اجتناب کرده اند فرمانداران خواست در شهرستان‌ها اجتناب کرده اند هنرمندان با تخصص برای ورزش در بخش ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده استفاده کنند.

وی با ردیابی به اختیارات واگذار شده اجتناب کرده اند سوی مقامات به استانداران، ذکر شد کدام ممکن است شهرت مناسبی برای اجرای ورزش‌های مربوط به بخش ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش این قطعا ارزش آن را دارد‌ها اختصاص یابد.