آیا ازدواج فرد مطلقه با مجرد صحیح است؟
یک روان درمانگر با تاکید بر اینکه بهتر است دو نفر در مسائل اصلی و کلی زندگی شبیه هم باشند و سپس ازدواج کنند، درباره ازدواج یک فرد مجرد با سابقه طلاق می گوید: در همه امور استثنائاتی وجود دارد. و مهم این است که افراد ثابت کنند که این ازدواج را آگاهانه و عاقلانه انجام می دهند و جدای از بحث طلاق، طرف مقابل در سایر مسائل و مسائل کلی زندگی تا حدودی شبیه یکدیگر است.