آویختن اجتناب کرده اند فانتاسم تدین سکولار!
در پیشینه ادب فارسی ما، مثلی فراوان استفاده می‌شود، به قرار «شومینه زدن قیصریه به خاطر منصفانه دستمال». قابل مقایسه با هر دو شبیه عکس نیز برای آن موجود است، بدین انجمن «دیگی کدام ممکن است برای ما نمی‌جوشد، بگذار در آن کله سگ بجوشد».