آمریکا: ما به همکاری همراه خود روسیه با اشاره به این سیستم هسته ای ایران یکپارچه می دهیم
جیک سالیوان، مشاور ایمنی سراسری آمریکا، در حال حاضر (پنجشنبه) اظهار داشت کدام ممکن است آنها به کار با هم همراه خود طرف روسی در چندین موضوع اجتناب کرده اند جمله موضوع هسته ای ایران یکپارچه خواهند داد.