آقای حسن عباسی! با گره زدن فارغ التحصیلان به سبد خرید خود را خسته نکنید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر کسى ذره اى به نوع بشر احترام بگذارد یا به «کرمانه بنى آدم» قرآن ایمان داشته باشد، از این که مردم را به این سبقت در گارى بنشانند، سخنى نخواهد گفت. این سخنرانی حسن عباسی نشان دهنده نوع نگاه او به «انسان» است که او را خر و اسب و قاطر می بیند و می تواند تصور کند او را به گاری بسته است! باید قدردان حسن عباسی باشیم که دیدگاه خود و همتایانش را نسبت به مردم آشکار می کند.