آزادسازی ۳ هزار مترمربع اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی پیشوا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلی عابدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، اجتناب کرده اند آزادسازی اراضی کشاورزی پیشوا خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: در راستای اجرای احکام قضائی، همراه خود حضور متخصصان جهاد کشاورزی، مأمورین نیروی انتظامی، مشاور دادستان، انواع ۳ مورد اجتناب کرده اند احکام قضائی اجرا شد.

عابدی به آزاد سازی سه هزار متر مربع اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی پیشوا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق داشت: این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای غیر مجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کاربری به صورت دیوار کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخر سازی بود کدام ممکن است تماماً تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی به حالت در گذشته بازگشت.

سرپرست جهاد کشاورزی پیشوا همراه خود دقیق اینکه ایمنی اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی جاده صورتی جهاد است ذکر شد: {در این} خصوص همراه خود متخلفان هیچ گونه مماشاتی نخواهیم کرد.