آب سدهای ورودی به تهران ۲۱ درصد کاهش یافته استمدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه آب ورودی سدهای استان تهران ۲۱ درصد کاهش یافته است، گفت: با بیش از ۱۷۹ میلی متر بارندگی از ابتدای امسال تاکنون. ذخایر تهران به ۶۳۶ میلیون مترمکعب رسیده است.